Regulamin konkursu „#noshebombshe” organizowanego na profilu Bombshestore na Instagramie

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu przeprowadzanego na profilu Instagram Bombshestore („Konkurs”) oraz fundatorem nagród jest Katarzyna Heider-Pryjma prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bombshe Katarzyna Heider-Pryjma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Skrzetuskiego 22, 54-515 Wrocław, NIP 8971715993, REGON 362898176 „Organizator„, tel: 883188089.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie Instagram.com profilu Bombshe, prowadzonego przez Organizatora i dostępnego pod adresem URL www.instagram.com/bombshestore „Profil Organizatora„, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Profilu Organizatora.
 5. Następującym pojęciom używanym w Regulaminie oraz w poszczególnych ogłoszeniach o Konkursie na Profilu Organizatora należy nadawać znaczenie określone poniżej:
 6. Konkurs – konkurs organizowany za pośrednictwem Profilu Organizatora (Instagram), adresowany do jego użytkowników, polegający na opublikowaniu wykonanego przez Uczestnika zdjęcia zawierającego produkt Bombshe na Profilu Uczestnika oraz oznaczenie go za pomocą hashtaga #noshebombshe.
 7. Profil Uczestnika– profil osoby fizycznej biorącej udział w Konkursie w serwisie Instagram.com.
 8. Czas Konkursu– Konkurs odbywa do odwołania, Nagrody przyznawane są co miesiąc.
 9. Nagroda– voucher na kwotę 200 PLN do wykorzystania w sklepie Bombshe online przyznawana Zwycięzcy raz w miesiącu.
 10. Zwycięzca – Uczestnik, który opublikował na Profilu Uczestnika zdjęcie uznane przez jury Konkursu za najlepsze w miesiącu.
 11. Dzień wyboru Zwycięzcy– dzień wyboru najlepszego zdjęcia zakończonego miesiąca przypadający na pierwszy dzień roboczy następującego po nim miesiąca.
 • 2. Uczestnictwo w Konkursie
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający prawdziwy Profil Uczestnika w serwisie Instagram, zawierający jego prawdziwe dane osobowe, umożlwiające skontaktowanie się Organizatora z Uczestnikiem za pomocą właściwego serwisu.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 • 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy opublikować na Profilu Uczestnika (Instagram) zdjęcie produktu Bombshe oraz oznaczyć je hashtagiem #noshebombshe.
 2. Za moment opublikowania zdjęcia konkursowego, uważa się moment, w którym zdjęcie to zostanie zapisane na serwerze Serwisu.
 3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość zdjęć. Niemniej Nagroda przyznawana będzie tylko za jedno najlepsze zdaniem jury zdjęcie miesiąca wyłonione wśród wszystkich zdjęć biorących udział w Konkursie.
 4. Zdjęcia konkursowe muszą być w całości poświęcone produktowi Bombshe (motyw przewodni zdjęcia) nie mogą zawierać treści nieodpowiednich, sprzecznych z prawem, nawołujących do nienawiści. Zdjęcia nie spełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w wyborze Zwycięzcy.
 5. Poprzez opublikowanie zdjęcia konkursowego w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik oświadcza, że treść przesłanego przez niego zdjęcia nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich.
 6. Poprzez opublikowanie zdjęcia konkursowego w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik upoważnia Organizatora do opublikowania zdjęcia konkursowego wraz z dopiskiem nazwy Użytkownika (który opublikował zdjęcie konkursowe) na Profilu Organizatora jak również zrzeka się wszelkich roszczeń, które mogłyby powstać w stosunku do Organizatora z tytułu opublikowania zdjęcia konkursowego na Profilu Organizatora.
 • 4. Zasady wyłaniania zwycięzcy
 1. Spośród Uczestników spełniających warunki określone w niniejszym regulaminie, jury raz w miesiącu wskaże jednego zwycięzcę Konkursu, który opublikował najlepsze zdaniem jury zdjęcie danego miesiąca.
 2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
 3. Wyboru Zwycięzcy dokonuje jury pierwszego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym w którym nadsyłane były zdjęcia konkursowe (np. wśród zdjęć nadsyłanych do końca października zwycięzca będzie wybierany 1 roboczego dnia listopada).
 4. Organizator w Dniu wyboru Zwycięzcy opublikuje komentarz na Profilu Organizatora, zawierający wskazanie Uczestnika Konkursu, któremu został przyznany status Zwycięzcy oraz prośbę o przesłanie przez Zwycięzcę do Organizatora za pośrednictwem Profilu Organizatora prywatnej wiadomości potwierdzającej chęć otrzymania nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi chęci otrzymania nagrody, w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, w terminie 48 godzin od opublikowania komentarza na Profilu Organizatora, zawierającego wskazanie Zwycięzcy, nie nabywa prawa do nagrody. W takim przypadku prawo do nagrody przypadnie kolejnemu uczestnikowi, który zdaniem jury miało najlepsze zdjęcie miesiąca.
 • 5. Nagroda
 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości 200 PLN do wykorzystania w sklepie internetowym Bombshe.
 2. Voucher w formie kodu zniżkowego jest tworzony indywidualnie dla każdego Zwycięzcy i wysyłany na e-maila Zwycięzcy na adres podany przez niego Organizatorowi w prywatnej wiadomości (zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu).
 3. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci vouchera określonego w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 4. Voucher (kod rabatowy) może być wykorzystany przez osobę trzecią.
 5. Voucher jest ważny przez rok od dnia jego otrzymania przez Zwycięzcę. Po upływie tego czasu kod rabatowy automatycznie dezaktywuje się.
 • 6. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane przez Uczestników w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) na adres Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne w ramach procedury reklamacyjnej określonej w Regulaminie, co nie wyklucza dochodzenia roszczeń przez osobę składającą reklamację na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 7. Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych

 1.  
  1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Heider-Pryjma prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bombshe Katarzyna Heider-Pryjma wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności ul. Skrzetuskiego 22, 54-515 Wrocław, NIP 8971715993, REGON 362898176, adres poczty elektronicznej: office@bombshe.com, numer telefonu: 883188089.
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  4. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  5.  

Podstawa przetwarzania danych oraz czas ich przetwarzania

 1.  
  1. Dane osobowe uczestników Konkursu (tj. Profil Uczestnika na Instagramie, jego imię i nazwisko oraz adres mailowy – w przypadku Zwycięzcy) będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i będą przetwarzane przez okres jego trwania do czasu wysłania Nagrody.
  2. W przypadku Zwycięzcy dane w postaci udostępnienia na Profilu Organizatora zdjęcia opublikowanego na jego Profilu wraz ze wskazaniem nazwy Profilu Zwycięzcy będą przetwarzane do momentu żądania ich usunięcia.
  3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1.  

Uczestnikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 8. Postanowienia końcowe 
 1. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polski i podlega prawu polskiemu.